ข้อมูลนักเรียน STUDENT INFORMATION


ชื่อ (ภาษาไทย)
สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อเล่น
ชื่อ (ภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต)
สกุล (ภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต)
เพศ
เลขที่พาสปอร์ต
หน้าพาสปอร์ต
วัน/เดือน/ปีเกิด
ความสูง (ซม.)
สัญชาติ
ภาษาที่พูดได้
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
อีเมล
โรงเรียนปัจจุบัน
ระบบการศึกษา
ระดับชั้น

ข้อมูลผู้ปกครอง PARENT INFORMATION 


ชื่อ
สกุล
ความสัมพันธ์กับนักเรียน
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
อีเมล
ที่อยู่ 
ชื่อ
สกุล
ความสัมพันธ์กับนักเรียน
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
อีเมล
ที่อยู่

ข้อมูลทั่วไป OTHERS​


เคยไปต่างประเทศหรือไม่
เลี้ยงสัตว์หรือไม่
กีฬาที่เล่น
เล่นดนตรีหรือไม่
มีโรคประจำตัวหรือไม่
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรคประจำตัว เช่น ยาที่ทานเป็นประจำ หรือประวัติการรักษา การผ่าตัด
รูปถ่าย

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร
2. ชำระค่ามัดจำ 5,000 บาท (ไม่สามารถ Refund คืนได้)
ชื่อบัญชี: MAC International Education Consultant Agency (MIECA) Co., Ltd.
สาขา: สาขาลาดพร้าว 25
ประเภทบัญชี: เงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 045-2-13624-6
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) มาที่อีเมล sayhello@mieca.org