Summer Course 

โครงการเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม สำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14 – 18 ปี เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ

และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตรซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมใน เดือนตุลาคม 2560 ระยะเวลาจำนวน 2 สัปดาห์ 

ซึ่งราคาของแต่ละซัมเมอร์นั้นจะรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ อาหาร 3 มื้อ

โปรแกรมทัศนศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร ส่วนที่พักจะเป็นการพักร่วมกับ Host Family ที่ได้รับการคัดสรร

และมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนจากต่างชาติ 

 • ออกเดินทางวันที่ : 14 – 28 October 2017
Summer UK

Summer UK, London

 • เรียนที่สถาบันภาษา Malvern House สถาบัน อันดับ 1 ของ London
 • เรียนร่วมกับ นักเรียนชาวต่างชาติ
 • Highlight Program จัดเต็ม
 • พักกับ Host Family ที่ได้รับการคัดสรร มาอย่างดี

Summer USA, Boston

 • เรียนที่สถาบันภาษา Talk English เน้นการ สอนควบคู่กับประสบการณ์จริง
 • เรียนร่วมกับ นักเรียนชาวต่างชาติ
 • Highlight Program มหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ MIT, Harvard
 • พักกับ Host Family เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกา
Summer Aus

Summer Australia, Gold Coast

 • เรียนที่สถาบันภาษา Inforum Education อยู่ ใจกลางเมืองแห่งทะเล Gold Coast
 • เรียนร่วมกับ นักเรียนชาวต่างชาติ
 • Highlight Program อัดแน่นด้วยกิจกรรม
 • พักกับ Host Family เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวออสเตรเลีย

ราคาขายซัมเมอร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าลงทะเบียนและค่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • ค่าที่พักแบบ Home stay พร้อมอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าตั๋วโดยสารรถประจำทางและรถไฟใต้ดิน
 • อาจารย์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง

ประโยชน์ที่น้อง ๆ จะได้รับจากการไปซัมเมอร์กับ MIECA (มีก้า)

summer