covverwebsize1700-03
covverweb
covverwebsize1700-02

OUR SERVICES

Education Counselling

แนะแนว ให้คำปรึกษา และข้อมูลการไปศึกษาต่อต่างประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

University Application Service

วางแผนติดต่อสถานที่เรียน และดำเนินการสมัครเรียน

Visa Processing Assistance

บริการดำเนินการ ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ

Housing/Hosting Advise

บริการหาที่พักแบบ Home-stays หรือ แบบหอพักในต่างประเทศ

Student Airfare Assistance

บริการประสานงานบัตรโดยสารเครื่องบินราคานักเรียน

Pre-Travel Briefing & Follow-up Service

บริการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยผู้ที่มีประสบการณ์จริง

SUMMER COURSE 2023

TESTIMONIALS