THE UNIVERSITY OF SYDNEY

มหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลีย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1850, ก่อนการรวมสหพันธรัฐออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ the Group of Eight(Go8)  และได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 38 โดย the QS University Rankings

มหาวิทยาลัยซิดนีย์อยู่ใน 20 อันดับสูงสุดในด้านการบัญชีและการเงิน การศึกษากฏหมายและหลักการทางกฏหมาย การแพทย์ การศึกษาและฝึกอบรม ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 51000 คน จาก 130 ประเทศที่ศึกษาอยู่ใน 9 วิทยาเขตของซิดนีย์ รวมทั้งมีโรงพยาบาลและคลินิกกว่า 10 แห่ง โดยการดูแลของวิทยาลัยการแพทย์ของซิดนีย์

 
sydney_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%98_0004
sydney_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%98_0005
sydney_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%98_0008
sydney_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%98_0009
sydney_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%98_0011
sydney_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%98_0013

ที่มาของภาพ : https://sydney.edu.au

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรา

Email : sayhello@mieca.org
Operation time
Monday – Saturday
09.00 – 18.00 น.